Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.oups.hu oldalt üzemelteti:

Cégnév: Central Dabasi Nyomda Zrt. (továbbiakban: OUPS-WEB Shop)
Cégjegyzékszám: 13-10-040533
Adószám: 10798102-2-13
Székhely: 2373 Dabas, Vasút út 105.
Telephely, iroda: 2373 Dabas, Vasút út 105.
Vezérigazgató: Balizs Attila
Telefonszám: 06-29-567-530
E-mail: hello@oups.hu

Valamennyi igénybe vevő részére a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák a www.oups.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Az általános szerződési feltételek értelmében a honlap minden látogatója igénybe vevőnek minősül.
Jelen általános szerződési feltételek valamennyi felhasználásra, szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat OUPS-WEB Shop a jelen oldalon közzéteszi és a változásra igénybe vevők figyelmét felhívja.

VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, ELÁLLÁSI JOG

A vásárlás a 45/2014 sz. Korm. rendelet szerinti feltételekkel jön létre. Megrendelése az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. A szerződés írásban jön létre, a szerződés adatait 30 napig őrizzük, a megrendelés száma alapján iktatjuk. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződéseket az őrzési időn belül elektronikus úton hozzáférhetővé tesszük. Web áruházunkban kizárólag 18 éven felülieket szolgálunk ki. OUPS-WEB shop fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszatartsa további adategyeztetésig, amennyiben annak a gyanúja merül fel, hogy kiskorú vagy illetéktelen adta le a rendelést.
A megrendelés során figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a megrendelés elektronikus továbbítására. OUPS-WEB shop a megrendelés megérkezését elektronikus úton a hello@oups.hu e-mail címről pár percen belül visszaigazolja. Amennyiben erre a visszaigazolásra a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető az OUPS-WEB shop, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ez az e-mail minősül az OUPS-WEB shop elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön.
Amennyiben az igénybe vevő által a megrendelés során megadott adat vélelmezhetően megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor az OUPS-WEB shop fenntartja a jogot, hogy a megrendelést további adategyeztetésig visszatartsa, végső esetben törölje. OUPS-WEB shop a kereskedelmi mennyiség kiszolgálását megtagadhatja, a visszaélések elkerülése miatt fenntartja a jogot, hogy az ilyen tételeket, rendeléseket törölje.
OUPS-WEB shop vállalja, hogy a megrendelt – és esetlegesen Vevővel leegyeztetett – termékeket átadja a megrendelésben szereplő szállítónak a visszaigazolásban szereplő határidőn belül.
Vevő vállalja a Szállítás menüpontban feltüntetett szállítási költség megfizetését.
Vevő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás pontos feltételei: Vevő elállási jogát gyakorolhatja a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a termek kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elegendő elküldeni.
OUPS-WEB shop a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben Vevő nem minden, a megrendelésében szereplő termék tekintetében gyakorolta az elállási jogát, OUPS-WEB shop nem köteles visszatéríteni a szállítási költséget. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. OUPS-WEB shop követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
OUPS-WEB shop az árváltoztatás jogát fenntartja, amely a honlapon történő feltüntetéssel lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem érinti.
További vásárlási és egyéb információk az alábbi oldalon találhatóak.

REGISZTRÁCIÓ

A honlap megtekintése és az azon történő keresés és vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. OUPS-WEB Shop a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz a regisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor OUPS-WEB Shop jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg, illetve rendelését nem veszi át, az át nem vett rendelés miatt felmerült költségeket (szállítási és egyedi rendelési adminisztrációs díjak) nem téríti meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a OUPS-WEB Shop ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

PANASZKEZELÉS

panaszügyintézés helye: 2373 Dabas, Vasút út 105.
levelezési címe: 2373 Dabas, Vasút út 105.
elektronikus levelezési címe: hello@oups.hu
internetes címe: www.oups.hu
telefonszáma: 06-29-567-530

Igénybe vevő az OUPS-WEB Shop az áru igénybe vevők részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti OUPS-WEB Shop-al. OUPS-WEB Shop a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az igénybe vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, OUPS-WEB Shop a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a igénybe vevőnek átadja; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a igénybe vevőnek legkésőbb – a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt OUPS-WEB Shop egyedi azonosítószámmal látja el.
A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: az igénybe vevő neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az igénybe vevő panaszának részletes leírása, a igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; az OUPS-WEB Shop nyilatkozata a igénybe vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a igénybe vevő aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. OUPS-WEB Shop a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Az írásbeli panaszt OUPS-WEB Shop – az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a beérkezését követően harminc napon belül írásban-érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panasz elutasítása esetén OUPS-WEB Shop az igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja az illetékes hatóság, illetve a OUPS-WEB Shop székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

FELELŐSSÉG

A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. OUPS-WEB Shop nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. OUPS-WEB Shop azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
OUPS-WEB Shop a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
OUPS-WEB Shop nem felelős az abból származó kárért, hogy az igénybe vevő adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, más szolgáltatók által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért a OUPS-WEB Shop semmiféle felelősség nem terheli.
OUPS-WEB Shop nem felel a más által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. OUPS-WEB Shop nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
OUPS-WEB Shop a más által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért OUPS-WEB Shop semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom OUPS-WEB Shop vagy más személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől, illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.
Amennyiben az igénybe vevő által a regisztráció, vagy a megrendelés során megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, OUPS-WEB Shop jogosult a regisztrációt, vagy a megrendelést törölni, és ilyen esetben igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz OUPS-WEB Shop ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
OUPS-WEB Shop a honlapon esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért (pl. hibás ár feltüntetése) nem vállal felelősséget, a megrendelt terméket nem köteles hibás áron értékesíteni, ilyen esetben azonban igénybe vevő minden következmény nélkül elállhat a vásárlástól.
Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében OUPS-WEB Shop kártérítési felelősségét kizárja. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és azok megérkezéséért OUPS-WEB Shop felelősséget nem vállal.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

OUPS-WEB Shop szerverét a DoclerNet Hosting Kft. üzemelteti. A szolgáltató adatai a következők:
Megnevezés: DoclerNet Hosting Kft.
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

OUPS-WEB Shop, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78901/2014 Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az igénybe vevő által megadott személyes adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából kezeljük.

OUPS-WEB Shop az adatkezelés során a következőket őrzi meg:
a) titkosság: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) sértetlenség: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) rendelkezésre állás: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény értelmében OUPS-WEB Shop a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. OUPS-WEB Shop a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. OUPS-WEB Shop ezen túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
OUPS-WEB Shop az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során OUPS-WEB Shop az igénybe vevő személyes adatainak (név, e-mail cím, jelszó, számlázási, illetve szállítási cím, telefonszám) birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Igénybe vevő saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni. Az igénybe vevő regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. A törlést követően azonban a biztonsági másolatokon időlegesen – legfeljebb 168 óráig – még maradhatnak adatok. Az adatkezelés célja a jövőbeni vásárlások megkönnyítése, előmozdítása.

A megrendeléssel kapcsolatban kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási, illetve szállítási cím, telefonszám, a megrendelés adatai, illetve a megjegyzés rovatban esetlegesen megadott szállítási, átvételi, kézbesítési cím és elérhetőségi adatok. Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, illetve annak megkönnyítése. OUPS-WEB Shop a megrendelések adatait a megrendeléssel kapcsolatban keletkező követelések elévüléséig, a számlázással összefüggő adatokat nyolc évig őrzi meg.
OUPS-WEB Shop a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében “sütik” (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére. OUPS-WEB Shop a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

A honlapon az igénybe vevők számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. Az oldal megtekintésekor, valamint a megrendelések, regisztrációk, belépések alakalmával rögzítésre kerül az igénybe vevő számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. OUPS-WEB Shop ezeket az adatokat az igénybe vevő hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok folyamatosan, törlés nélkül kerülnek tárolásra az OUPS-WEB Shop szerverén.

OUPS-WEB Shop elektronikus hirdetést (gazdasági reklámot) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény értelmében természetes személlyel közvetlen megkeresés módszerével (pl. elektronikus levelezés) kizárólag akkor közöl, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét (e-mail cím), amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A törvény értelmében az OUPS-WEB Shop a hozzájárulásban meghatározott körben – a nála hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A hozzájárulás visszavonása estén a nyilvántartásból a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek és a továbbiakban reklám nem kerül közlésre. OUPS-WEB Shop a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. A hozzájárulás visszavonható továbbá minden kiküldött hírlevél láblécében megadott linkre kattintással is. A visszavonó nyilatkozat megtételére a 2373 Dabas, Vasút út 105.. címen és hello@oups.hu e-mail címen és a hírlevélben kódolt egyéni hiper hivatkozáson van lehetőség. A hozzájárulás visszavonásának valamennyi módját és elérhetőségét minden hírlevélben is közöljük.

A kezelt személyes adatokat OUPS-WEB Shop csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi az OUPS-WEB Shop, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén OUPS-WEB Shop a jogszabályok nyújtotta lehetőségek között együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az OUPS-WEB Shop, mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása eseten – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az OUPS-WEB Shop-tól kérje. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
OUPS-WEB Shop a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az igénybe vevők panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az OUPS-WEB Shop-hoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
Az igénybe vevő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (elnök:: dr. Péterfalvi Attila, cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; url: http://naih.hu).

OUPS-WEB Shop az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Egyes szolgáltatások igénybevétele során, vagy igénybe vevő által vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén OUPS-WEB Shop az igénybe vevő meghatározott személyes adatait az alábbiakban feltüntetett harmadik személyek szamara továbbítja, teszi hozzáférhetővé. Az így továbbított személyes adatokat az adatátvevők az adatkezelési szabályzatuknak megfelelően kezelik.

Adatkezelő: Central Dabasi Nyomda Zrt. (a www.oups.hu oldal üzemeltetője, székhely: 2373 Dabas, Vasút út 105., Adószám: 10798102-2-13, Cégjegyzékszám: 13-10-040533) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az oups.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

Adatkezelő: SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.) továbbított adatok: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés értéke, megjegyzésben megadott adatok; adattovábbítás célja: csomagkézbesítés.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A honlap OUPS-WEB Shop szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. Az oups.hu szóösszetétel az ISZT által bejegyzett domain név. Ezen jogvédett szóösszetétel vagy hozzá hasonló megjelölés harmadik személyek által történő bármilyen használata OUPS-WEB Shop jogát sérti. OUPS-WEB Shop az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.
OUPS-WEB Shop honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos általános felhasználási feltételek rendelkezései vonatkoznak.
OUPS-WEB Shop a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó. A magyar jog külföldi vásárló esetén alkalmazandó jog.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen általános felhasználási feltételek 2017. Szeptember 1. napján lép hatályba.